Disclaimer

Bedankt voor uw bezoek aan stadlimburg.be!

De informatie op de website van de Stad Limburg is van algemene aard en niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Deze informatie kan dus geenszins worden beschouwd als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies. De Stad Limburg besteedt veel aandacht en zorg aan de website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie en Stad Limburg kan dan ook geen waarborgen verstrekken over de juistheid van de informatie op de website. Als de informatie die u vindt op deze website of ontvangt via de informatiekanalen (blog of sociale media) tekortkomingen vertoont, zal de Stad Limburg al het mogelijke doen om dat zo snel mogelijk recht te zetten.

Aansprakelijkheid, hyperlinks en verwijzingen

De Stad Limburg spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. De Stad Limburg kan evenwel niet garanderen dat de website volledig vrij zal zijn van onderbrekingen en andere technische problemen.

De Stad Limburg kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse, materiële of immateriële schade die ontstaat uit het gebruik van de website of voortvloeit uit de op de website ter beschikking gestelde informatie, dit met inbegrip en zonder beperking van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van apparatuur of programma's.

Deze site kan hyperlinks bevatten naar websites van andere overheden, instanties en organisaties, en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. De Stad Limburg  beschikt voor deze sites over geen enkele technische of inhoudelijke controle of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen. De Stad Limburg draagt dan ook geen onrechtstreekse aansprakelijkheid zowel wat de juistheid en volledigheid van de inhoud betreft als wat de beschikbaarheid van de website betreft. Het opnemen van links naar één of meerdere andere websites, met inbegrip van links vervat in die websites wijst niet noodzakelijkerwijze op enig verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Stad Limburg. Stad Limburg kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

Bescherming van persoonsgegevens

Op onze website vindt u alle tekst en uitleg over de stad Limburg. De meeste informatie is via de website beschikbaar zonder dat u persoonsgegevens moet verstrekken. In bepaalde gevallen wordt u toch persoonlijke informatie gevraagd. Stad Limburg hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Uw gegevens worden behandeld in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Intellectuele eigendom

Teksten, lay-out, afbeeldingen en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht en andere wetgeving op intellectuele eigendom.

De informatie op de website van de Stad  Limburg  mag worden geconsulteerd en ook voor persoonlijk gebruik worden gedownload. Andere aanwendingen van de ter beschikking gestelde informatie kunnen enkel met bronvermelding en na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stad Limburg.

Invoeren van data (via forum of commentaar- en andere invoermodules)

Publicatie

De gebruiker die op de website stadlimburg.be data invoert (hetzij door deelname aan een forum, hetzij door commentaar of documenten in te voeren via de voorziene modules) moet de intellectuele rechten en fundamentele rechten van derden respecteren. Door de invoering van de data aanvaardt de gebruiker de aansprakelijkheid voor de inhoud ervan. In geval de gebruiker ook de auteur is van de data, verleent hij de toestemming de data te publiceren op www.stadlimburg.be.

Validatie

Stad Limburg behoudt zich het recht voor om de data die worden ingevoerd niet te valideren. Stad Limburg behoudt zich tevens het recht voor om de inhoud, de afkomst of de bestemming van de data die worden ingevoerd, te onderzoeken, indien wij het vermoeden hebben dat het geheel of een deel van deze communicatie betrekking heeft op illegale of ongeoorloofde activiteiten, of indien het daartoe bevel gekregen heeft van de bevoegde autoriteiten. In geval van illegale inhoud zal Stad Limburg onverwijld overgaan tot de verwijdering ervan.