Burgemeestersparlement

provincieraadszaal

Verrassend nieuws tijdens een doorgaans nieuwsarme krokusweek : de politieke partijen die alle 42 Limburgse burgemeesters leveren hebben beslist om een Limburgs burgemeestersparlement op te richten. Dat parlement, dat men misschien beter meer bescheiden de Raad der burgemeesters noemt,  moet in eerste instantie het bovenlokaal afval-, energie- en klimaatbeleid bespreken en de krachtlijnen ervan uitzetten. Met andere woorden het beleid van Limburg.Net, Fluvius Limburg en Nuhma bepalen. Verrassend maar wel zeer goed nieuws voor onze provincie waar samenwerking cruciaal is.

Laat ons zeker niet te lang stilstaan bij de aanleiding van dit initiatief, het feit dat de hervorming van deze organisaties er voor zorgde dat de meeste steden en gemeenten er niet meer vertegenwoordigd waren,  dus ook niet betrokken bij het beleid en daar allerminst tevreden mee waren. De simpele vaststelling dat dit burgemeestersoverleg/parlement spoedig gaat opstarten is zonder enige twijfel een goede zaak is voor onze provincie.

Het past trouwens perfect in het concept ‘de stad Limburg’ dat ik enkele jaren geleden heb uitgebracht en dat een pleidooi is voor meer samenwerking in Limburg. Meer zelfs, wanneer 42 burgemeesters gaan samenzitten om een gemeenschappelijk beleid te bepalen is dit…. de stad Limburg.

In Limburg is samenwerking tussen steden en gemeenten, intercommunales, het provinciebestuur en andere actoren immers van veel groter belang dan in alle andere Vlaamse provincies met hun grote steden, havens en universiteiten. Van levensbelang zeg maar. Dat hebben we de voorbije jaren nog eens mogen ondervinden.

En naast afval, energie en klimaat kan ik onmiddellijk nog enkele andere beleidsthema’s aanreiken waar een gemeenschappelijke Limburgse visie en beleid een meerwaarde kunnen zijn.

Cultuur en welzijn bijvoorbeeld, omdat ze sedert enkele jaren geen provinciale bevoegdheid meer zijn maar toch een provinciale aanpak nodig hebben. Beter dan met elkaar in competitie te gaan om de ‘cultuurhoofdstad van Limburg’ te worden zouden de cultuursteden kunnen samenwerken met elkaar, afspraken maken over programmatie en activiteiten. Een Limburgse cultuuragenda uitbrengen bijvoorbeeld. En ook een gezamenlijke aanpak van bijvoorbeeld armoede en huisvesting kan Limburg beter maken.

Een goede samenwerking tussen het provinciebestuur en dit burgemeestersparlement kan bovendien een toegevoegde waarde betekenen voor beiden en dus voor de Limburgers. Los van de bestaande overlegorganen als Toerisme Limburg, de POM, de toekomstige vervoersregio, enz…  kan de deputatie via het parlement over bepaalde thema’s rechtstreeks in dialoog  gaan met de burgemeesters. Ik denk onder meer aan mobiliteit, flankerend onderwijsbeleid, lokaal klimaatbeleid, toerisme, ruimtelijke ordening en economie.

Provinciebestuur en burgemeestersparlement zijn dus zeker geen concurrenten van elkaar maar partners met dezelfde doelstellingen.

Het is al gezegd maar opnieuw, samenwerken maakt Limburg sterker. Met ongeveer 870.000 inwoners zijn we de kleinste provincie van Vlaanderen maar ook de grootste stad. Limburg. Laat ons die twee combineren.

 

Herman Reynders