Limburgse gemeenten bereiden zich voor op de klimaatverandering

Provincie Limburg zet in op kennisuitwisseling

 

 

Provincie Limburg zet in op kennisuitwisseling

 

Het Limburgse provinciebestuur ondersteunt haar gemeenten bij hun klimaatbeleid en het omgaan met de klimaatverandering. “Daarom bundelen we op de website heel wat bestaande succesvolle gemeentelijke klimaatinitiatieven. Onze gemeentebesturen kunnen bovendien gebruik maken van aanvullende, praktische info en modeldocumenten. Op die manier willen we de kennisuitwisseling en samenwerking tussen de Limburgse gemeenten nog vergroten”, zegt gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur Ludwig Vandenhove.

 

Met de ondertekening van het ambitieuze Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 2030 engageerden bijna alle Limburgse gemeenten zich in maart 2018 om onverminderd verder te werken aan hun klimaatbeleid. Eerder beloofden de gemeentebesturen reeds om hun CO₂-uitstoot met 20% te verminderen tegen 2020. Het nieuwe Burgemeestersconvenant sluit aan bij de Europese klimaatdoelstellingen. Hierbij wordt niet enkel gefocust op CO2-reductie, maar ook op adaptatie: aanpassen aan de reeds voelbare gevolgen, zoals een stijging van de gemiddelde temperatuur en de hoeveelheid neerslag.

De provincie Limburg treedt op als coördinator bij de realisatie van de doelstellingen. “Door uitgebreide info te verzamelen over reeds bestaande, succesvolle projecten, reiken we gemeenten die nog meer willen doen voor het klimaat de nodige handvaten aan”, zegt Ludwig Vandenhove. “Als we kennis en ervaring uitwisselen, kunnen we elkaar als bestuur versterken. Het warm water moet niet elke keer opnieuw uitgevonden worden.”

 

Heel diverse maatregelen

 

In november 2016 bundelde de provincie reeds een 20-tal inspirerende voorbeelden van gemeentelijke projecten die helpen bij de CO2-reductie. Nu verzamelde het bestuur info over projecten die helpen om Limburg weerbaar te maken tegen de gevolgen van de klimaatveranderingen. Iedereen kan de website raadplegen. Gemeentebesturen kunnen bovendien aanvullende informatie, modeldocumenten, praktische info, de sterke punten van elk project, tips en contactgegevens raadplegen. Zo kunnen ze onmiddellijk aan de slag om de informatie in de praktijk om te zetten.

Gedeputeerde Ludwig Vandenhove: “De maatregelen die ervoor kunnen zorgen dat we veerkrachtig genoeg zijn om de klimaatverandering aan te gaan, zijn heel divers. Denk maar aan de aanleg van stedelijk groen om een verkoelend effect te bekomen, het voorzien van bufferbekkers om wateroverlast te vermijden of hittemaatregelen tijdens evenementen. Gezien het vaak zeer lokale karakter van de gevolgen, is er een belangrijke rol weggelegd voor de gemeenten om te werken aan een leefbare, veilige omgeving voor hun inwoners. Uiteraard blijft CO2-reductie tevens een belangrijk agendapunt. Voorkomen is nog altijd beter dan genezen.”

 

Ambitieuze doelstellingen

 

Bezoekers vinden informatie over meer dan 40 Limburgse klimaatprojecten op www.limburg.be/lokaleklimaatprojecten. Als smaakmaker voor de site en om zoveel mogelijk Limburgers te bereiken, werden de projecten ook dit keer gebundeld in een overzichtelijke brochure.

De Europese klimaat- en energiedoelstellingen zijn ambitieus. Europa streeft naar een totale Europese reductie van 40 procent van de CO2-uitstoot tegen 2030 en zelfs 80 tot 95 procent tegen 2050. Om deze streefcijfers te halen wil Europa dat, naast nationale en regionale overheden, ook lokale besturen zich engageren voor een beter klimaat. Elke gemeente vormt daarbij een belangrijke schakel. Ondertussen nadert de deadline van het Burgemeestersconvenant voor Energie 2020 en moeten er nog heel wat inspanningen gebeuren.

We stellen vast dat België het moeilijk heeft om de klimaatdoelstellingen te behalen. Een belangrijk knelpunt blijkt de samenwerking tussen overheden te zijn. Provincie Limburg geeft op dat vlak het goede voorbeeld en is bovendien vragende partij voor een betere samenwerking met de Vlaamse overheid”, besluit Ludwig Vandenhove.