Stad Limburg

Stad Limburg

Waarom we resoluut moeten durven kiezen voor meer stedelijkheid en betere samenhang en samenwerking. 

Stad Limburg gaat over de toekomst van onze regio. En dus ook over uw toekomst en deze van uw kinderen. Stad Limburg gaat over : hoe we straks willen leven, wonen en werken. Hoe we de welvaart en de jobs in onze regio kunnen veilig stellen. Hoe we onze open ruimte verstandig kunnen versterken. Hoe we het platteland, met haar eigen karakteristiek, kunnen bevestigen en haar draagkracht en weerbaarheid kunnen verhogen. Hoe we meer en beter kunnen samenwerken en onze verwevenheid als één Limburg kunnen valoriseren. Hoe investeren in meer stedelijkheid de motor kan zijn van vooruitstrevende economische - en ecologische groei.

Stad Limburg wil meer zijn dan een ideaal concept. Het moet een kader zijn waarbinnen Limburg zich kan heruitvinden en zelfbewust haar eigen toekomst kan uitbouwen met focus op levenskwaliteit, duurzaamheid, gezondheid en economische welvaart.

Wij kiezen voor het concept Stad omdat steden de groeipolen zijn van de toekomst. Wie vandaag in termen van meer stedelijkheid denkt heeft dus alleen maar te winnen. Indien Limburg zich goed en slim organiseert wordt zij de grootste maar ook de meest groene, open en vooruitstrevende stad van het land. We kunnen dan dé uitgelezen plek worden waar het goed is om te leven en te werken, waar een grote culturele verscheidenheid heerst , met een sterke maatschappelijke cohesie en een uitgesproken internationale reflex, waar straks ook graag jonge mensen willen ( blijven) wonen.

Wij maken op deze wijze niet enkel Vlaanderen groter en sterker, wij hijsen ons tegelijk langs de grote steden zoals Antwerpen en Gent.

Alleen al uit pragmatische, sociaal-maatschappelijke, financieel –economische, ruimtelijke en ecologische overwegingen is het daarom goed om meer in stedelijkheid te denken en ook actief het beleid hierop af te stemmen. Stedelijkheid in al zijn facetten moet de nieuwe norm worden. Zeg maar het nieuwe Limburgse – normaal.

Vandaag acteert Limburg nog al te zeer versnipperd, is haar ligging perifeer ( buiten de Vlaamse ruit) en ontbreekt het aan een sterke trekker ( een grote stad, haven, …)

Met Stad Limburg en het streven naar meer samenhang ( een grotere schaal) willen wij Limburg versterken en een nieuw profiel meegeven.

Steunend op deze grotere schaal, op onze Limburgse identiteit, en op de kansen die er liggen net buiten de grens moet het mogelijk zijn om een bovenlokale strategische agenda vast te leggen die de noodzakelijke economische en maatschappelijke transitie beschrijft.

Door Limburg als één geheel te beschouwen, door te werken met een bovenlokale agenda en zo vanuit een stedelijke benadering planmatig te groeien creëren wij de juiste voedingsbodem om in tal van levensdomeinen en sectoren zelfs opnieuw voorsprong te nemen.

Deze ambitie laat ons toe om het economisch weefsel verder te moderniseren en te versterken. Niet alleen door in te zetten op de hoogtechnologische - en kenniseconomie, maar ook op duurzame en innovatieve maakindustrie en de creatieve economie..

Door de productie van hoogwaardige producten, diensten en technologieën lokaal te verankeren en vervolgens competitief in de markt te zetten creëren we niet alleen een sterk merk we laten ook toe aan de Limburgers om dicht bij huis goeie en duurzame jobs te vinden.

Tevens wordt het mogelijk om meer te investeren in technologische innovaties op vlak van energie, mobiliteit, zorg, etc … die allen bijdragen tot het creëren van een slimme stad ( smart city/ smart region).

Indien wij erin slagen om die slimme stad van morgen vorm te geven dan kunnen wij Stad Limburg naar Vlaanderen toe niet alleen positioneren als een sterke partner maar ook als een unieke proeftuin of als een regelluwe zone waar tal van innovatieve toepassingen kunnen worden uitgetest.

Stad Limburg staat voor een sterke en verbonden samenleving steunend op een hoog kwalitatieve leefomgeving met een vooruitstrevend profiel en een sterk lokaal verankerde economie.