Het Europese Burgemeestersconvenant 2030: de klimaatambitie van de Stad Limburg?

stad limburg

Op dinsdag 13 maart 2018 hebben 41* van de 44 Limburgse gemeenten zich geëngageerd om onverminderd verder te werken aan het gemeentelijk klimaatbeleid en ondertekenden zij het Europese Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 2030.

De Europese klimaat- en energiedoelstellingen zijn ambitieus. Europa streeft naar een totale Europese reductie van 40 procent van de uitstoot tegen 2030 en zelfs 80 tot 95 procent reductie tegen 2050. Om deze streefcijfers te halen wil Europa dat, naast nationale en regionale overheden, ook lokale besturen zich engageren voor een beter klimaat. Elke gemeente is een belangrijke schakel.

In 2011 ondertekenden alle Limburgse gemeenten het vorige Burgemeestersconvenant voor Energie 2020 met als doel een vermindering van de uitstoot met minimum 20 procent tegen 2020. Limburg was de eerste provincie die erin slaagde al haar gemeenten warm te maken voor dit initiatief. Intussen nadert de deadline van het Burgemeestersconvenant voor Energie 2020 en moeten er nog heel wat inspanningen gebeuren. We gaan allicht het vooropgestelde doel niet halen. Maar onze 44 gemeenten toonden wel gezamenlijk engagement en veel goede wil.

In het nieuwe Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 2030 wordt niet enkel gefocust op CO2-reductie, maar ook op adaptatie: ervoor zorgen dat onze samenleving bestand is tegen, met andere woorden: zich aanpast aan, de klimaatverandering. Enkele effecten zijn intussen al zichtbaar, zoals een stijging van de gemiddelde temperatuur en de hoeveelheid neerslag.

De maatregelen die ervoor kunnen zorgen dat we veerkrachtig genoeg zijn om met deze veranderingen om te gaan, zijn heel divers. Aangezien de problemen die kunnen optreden door de klimaatverandering vaak heel lokaal zijn, is er een belangrijke rol weggelegd voor de gemeenten om te werken aan een leefbare en veilige omgeving voor hun inwoners. Daar bovenop blijft mitigatie, het werken aan de beperking van de uitstoot van CO2, erg belangrijk, want voorkomen is beter dan genezen.

Ook voor het nieuwe Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 2030 neemt de provincie Limburg het voortouw als ‘convenant coördinator’ en kunnen de gemeenten rekenen op een gezamenlijk en uitgebreid aanbod ter ondersteuning van hun gemeentelijke klimaatbeleid. In september 2017 toonde de provincie al haar eigen vernieuwde klimaatambitie met de goedkeuring van een eigen Klimaatadaptatieplan Limburg 2017.

Een klimaatadaptatiebeleid is geen doel op zich. Het moet zorgen voor een robuuste, veerkrachtige samenleving. Klimaatadaptatie is vooral een ruimtelijke beleid. Het streefbeeld van dit veerkrachtig Limburg is bekend: de Stad Limburg. De ‘landschapsstad’ met enerzijds een vernieuwende stedelijke omgeving en anderzijds een divers landschap dat voor leefbaarheid en robuustheid zorgt.

Door het Burgemeestersconvenant nu - voor de verkiezingen van oktober 2018 - te ondertekenen, engageren de Limburgse burgemeesters zich om deze ambitie, deze verantwoordelijkheid, mee te nemen in de nieuwe legislatuur. De provincie Limburg staat samen met haar steden en gemeenten opnieuw voor een grote uitdaging.  Door deze gezamenlijke ambitie werd in feite ook de Stad Limburg mede-ondertekenaar van het Europese Burgemeestersconvenant 2030. Gelukkig is zij ook deel van de oplossing!

* Intussen ondertekende ook Herstappe, de kleinste Belgische gemeente, het nieuwe Burgemeestersconvenant. Enkel Voeren en Ham tekenden (nog) niet.

Bronnen:
Bongaerts P., Limburg als unieke stad, Limburg 1995/2015 tendenzen, toekomstvisies, provinciebestuur Limburg, 2016.
Provinciebestuur Limburg, Klimaatadaptatieplan Limburg 2017, 2017.
Reynders H., De Stad Limburg, 2013.
www.burgemeestersconvenant.eu